نام استان تعداد کل کارگاه های سال 1399 تعداد کارگاه های به حد نصاب رسیده نسبت کارگاه های تشکیل شده به کل تعداد اعضای استان متوسط مراجعه هر عضو به کانون مجازی نفر ساعت آموزش برگزار شده
تهران 251 236 94.02 6269 20.26 20064

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت